• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.powiatbl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczęliśmy szereg działań wraz z cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dorota Uzarek, adres e-mail
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 226 91 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. Św. Kingi nr 1, 43-155 Bieruń

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Dojazd

Do Starostwa Powiatowego w Bieruniu można dojechać komunikacją publiczną do przystanku Bieruń Ściernie.

Przystanek Ściernie jest położony około 300 m od budynku Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

Wejście:

Wejście główne - jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak wejść do budynku?

Wejście główne oznaczone jest  znacznikiem TOTUPOINT.

Wejście główne jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi są rozsuwane automatycznie, bez progu drzwiowego mogącego utrudniać przejechanie wózkiem inwalidzkim osobie z niepełnosprawnością.

Można też skorzystać z pomocy pracownika Kancelarii, który pomoże poruszać się po budynku.

Jeżeli spotkanie zostało wcześniej umówione, pracownik zaprowadzi na miejsce spotkania.

Jak możesz się z nami skontaktować:

e-mail:

tel. +48 32 226 91 00

fax +48 32 226 90 00

adres: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. Św. Kingi nr 1, 43-155 Bieruń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek ma udogodnienia dla osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Drzwi wejścia głównego — wózek inwalidzki może przez nie łatwo przejechać, drzwi są sterowane automatycznie,

W holu głównym, po prawej stronie jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w poręcz, przyciski oznakowane dotykowo z systemem dźwiękowym, który informuje o numerze piętra.

Dzięki szerokim korytarzom osoba na wózku może się swobodnie poruszać.

W budynku, na każdym poziomie, są toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

W budynku udostępniono dla osób niewidomych i słabowidzących, oznaczenia pomieszczeń  kodami QR, na których znajduje się informacja o funkcji danego pomieszczenia, oraz  informacje kierunkowe wskazujące, jak dotrzeć  do konkretnego wydziału.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Dostępność Kancelarii dla osób niesłyszących lub słabosłyszących: Starostwo Powiatowe  posiada dwie pętle indukcyjne zainstalowane w Kancelarii Głównej i w kasie.

W  Kancelarii urzędu jest możliwy kontakt w języku migowym poprzez  usługę wideotłumacza PJM świadczonej za pośrednictwem Skype’a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 

Dostępność parkingu

Cztery miejsca parkingowe znajdują się przed wejściem głównym do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność Kancelarii dla osób niesłyszących lub słabosłyszących: Starostwo Powiatowe  posiada usługę  tłumacza języka migowego udostepnianą za pośrednictwem Skype'a.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym oraz w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Zgłoszenie potrzeby pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail.

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-03-31 RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R. WERSJA DOSTĘPNA.pdf
ilość pobrań: 1050
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R. WERSJA DOSTĘPNA.pdf 62.08KB zobacz
pdf 2021-03-31 RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R..pdf
ilość pobrań: 1117
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R..pdf 106.77KB zobacz
do góry