hot-spot 01

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie
Bieruńsko-Lędzińskim

 

Beneficjent: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Wartość projektu: 408 871,67 zł

Wartość dofinansowania: 347 540,91 zł

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie internetowej

www.rpo.silesia-region.pl

CEL PROJEKTU:


Projekt obejmuje budowę bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu (hot-spot) na terenie
jednostek organizacyjnych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, takich jak:
budynek Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, (hot-spot wraz z infokioskiem)
budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168,
budynek Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego w Lędzinach, ul. Lędzińska 24, (hot-spot
wraz z infokioskiem)
Projekt obejmuje swym zasięgiem także adaptację pomieszczenia znajdującego się w PCSG do
pełnienia funkcji serwerowni oraz dostawę kiosków informacyjnych PIAP.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego, bezpiecznego Internetu,
szczególnie w kluczowych dla Starostwa lokalizacjach, pozbawionych tego rodzaju infrastruktury
komunikacyjnej – w uczęszczanych miejscach generujących największe przepływy interesantów.
Dostęp ten zapewnią infokioski oraz hot-spoty, umożliwiające dostęp do treści sieciowych
w większości popularnych i odwiedzanych przez interesantów miejsc publicznych, ponadto projekt
przyczyni się do:
- zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez osoby
przebywające na terenie jednostek powiatu, co przyczyni się do budowy
społeczeństwa informacyjnego,
- wzrostu konkurencyjności, atrakcyjności jednostek powiatu, dzięki wdrożeniu nowych
technologii, umożliwienie klientom dostępu do nowych technologii,
- poprawy warunków dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie jednostek
objętych projektem,
- umożliwi osobom przebywającym na terenie jednostek, bezpieczne podłączenie
własnych urządzeń takich jak: notebooki, PDA, MDA, telefony komórkowe.
- Umożliwi dostęp do regionalnych systemów stworzonych dla mieszkańców województwa śląskiego takich jak System Elektronicznej Komunikacji Publicznej
(SEKAP).


KALENDARZ INWESTYCJI:

 

DATA                                              TEMAT
25.05.2011 

Podpisanie umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w tym opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

  

11.07.2011

Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, pn.: Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim

 

13.12.2011

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3422 / 105 /IV/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. wybrał przedmiotowy projekt do dofinansowania

 

12.03.2012

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 12 marca 2012 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.02.01.00-00-006/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim” ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne”, Działanie 2.1. „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”

  

13.08.2012

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podpisał z firmą *AC 1991* POKALE  umowę na zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie oraz montaż w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach promocji projektu pn.: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”

 

27.08.2012 

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podpisał z firmą Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług doradczych
z zakresu przeprowadzenia procedur przetargowych oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu w ramach realizacji projektu pn.: „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim” 

19.10.2012 Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podpisał z firmą LEMON PRESS umowę na działania mające na celu promocję projektu pn. „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim”
25.10.2012  Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego podpisał z firmą MAXTO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą
w Krakowie umowę na dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja w celu utworzenia publicznych punktów dostępu do Internetu
w ramach projektu  „Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu
w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim” 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU 

Poniżej wykonane tablice informacyjne/pamiątkowe:

 

Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze w Lędzinach

1   2

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu

3   4

 

Starostwo Powiatowe w Bieruniu

5   7

 

 

Regulamin

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31