EFS POZIOM kolor 21037

„Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia

zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2

 w subregionie centralnym województwa śląskiego”

O PROJEKCIE

Powiat Bieruńsko-Lędziński przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pn. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” współfinansowanego przezUnię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,  Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT).

Projekt realizowany jest przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A w partnerstwie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Gminą Pawłowice, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim oraz firmami: Landster sp. z o.o. i Syntea S.A.

Projekt skierowany jest łącznie do 456 uczniów oraz 83 nauczycieli z 11 szkół i placówek kształcenia zawodowego w regionie. Beneficjentami będą uczniowie szkół zlokalizowanych w Powiatach Pszczyńskim i Bieruńsko-Lędzińskim, Bytomiu oraz Gminie Pawłowice.

Głównymi beneficjentami projektu w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim są Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu oraz Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach. W projekcie udział weźmie 106 uczniów, spośród których 56 odbędzie staże zawodowe, oraz 9 nauczycieli. Uczestnicy będą mieli możliwość podnieść umiejętności i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:   7 551 538,58 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:   01.09.2016 r. - 28.02.2019 r.

 

CEL PROJEKTU:

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia zawodowego w 11 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice i Powiatu Pszczyńskiego we współpracy z pracodawcami, poprzez podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia, zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz realizację działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV technikum oraz nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 

REKRUTACJA UCZNIOWIE:

I nabór do Projektu  10-21 październik 2016 r.

II nabór do Projektu  8-19 maja 2017 r.

 

REKRUTACJA NAUCZYCIELE:

Nabór do Projektu  14-30 listopad 2016 r.


Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby niepełnosprawne!Wszelkich informacji udziela specjalista ds. rekrutacji i monitoringu wsparcia bezpośredniego projektu na terenie danej placówki oświatowej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego:
*Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu p. Bogumiła Stachura
*Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach p. Jerzy Kozłowski

WSPARCIE DLA UCZNIÓW:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe:

- badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,

- opracowanie Indywidualnych Planów Kariery;

 • indywidualne spotkania rozwojowe – coaching kariery;
 • Program Talenty:

- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,

- mentoring talentów na uczelni wyższej,

- udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,

- zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,

- udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych;

 • kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy;
 • płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami;
 • grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI BĄDŹ INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU:

 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące.

WSPARCIE DLA SZKÓŁ:

W ramach Projektu przewidziano także podjęcie działań w zakresie stworzenia w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy, poprzez ich odpowiednie doposażenie. 

W Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim zostaną doposażone poniższe pracownie praktycznej nauki zawodu:

 • Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu -  warsztat obróbki mechanicznej, obróbki ręcznej, elektryczny oraz spawalniczo-kuźniczy;
 • Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach - pracownia informatyczna, mechaniczna oraz elektryczna.

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.ksse.com.pl/karieraikompetencje/

 Wydział Rozwoju, Funduszy Europejskich i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Bieruniu:

 Koordynator wsparcia lokalnego - Barbara Radwan

 • tel. 32 / 226 91 81

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

***

Regionalna Sieć K2 - za tą nazwą kryje się skrót pojęć Kariera i Kompetencje – to projekt, który ma dostosować umiejętności pracowników do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Działania sieci kierowane są do młodzieży szkół zawodowych i techników, a także studentów. Uczestnicy Sieci K2 mają możliwość poznać w praktyce najnowocześniejsze technologie produkcyjne, na których bazują inwestorzy działający na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W czerwcu br., w ramach programu „Talenty Inżynierskie Sieci K2” rozpoczęto rekrutację na pierwsze w Polsce studia dualne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. We współpracy z KSSE SA uruchomi je na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnika Śląska w Gliwicach. KSSE SA poprzez Program K2 chce zapewnić swoim inwestorom najlepiej wykształconych pracowników. 

 

Plakat PDF

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
 • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
 • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
 • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
 • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
 • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31