Głównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” jest przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 

Kalendarz inwestycji

 23-11-2011

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

19-10-2012

Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

23-11-2012

Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

15-01-2013

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 81/224/IV/2013 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania

01-02-2013

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

05-03-2013

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Wybrano ofertę firmy: DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

03-04-2013

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 3 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-002/12-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

19-04-2013

Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem cichych asfaltów”

19-04-2013

Podpisanie umowy z Firmą DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

16-05-2013

Podpisanie umowy z firmą „GŁOŚNY” Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

 

REALZIACJA

W okresie 02.05.2013 r. – 31.05.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót przygotowawczych; robót rozbiórkowych; robót ziemnych oraz odwodnienia.

W okresie 01.06.2013 r. – 31.07.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych; robót ziemnych, odwodnienia, krawężników i obrzeży, chodnika, zjazdów w pasie drogowym, zieleni.

W okresie 01.08.2013 r. – 13.09.2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu: krawężników i obrzeży, chodnika, zjazdów w pasie drogowym, jezdni, zieleni, pobocza, oznakowania pionowego i poziomego.

W dniu 30.09.2013 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31