unia-projekt


Głównym celem projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu jest odbudowa zniszczonego w czasie powodzi w 2010 r. mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5900S, ul. Świerczynieckiej na granicy Bierunia i Gminy Bojszowy. 
Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 

Założenia Inwestycji

 

16-11-2011 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby” 

W dniu 06.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy w ramach projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą robót budowlanych została Firma Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Firmę PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odbudowa mostu drogowego nad rzeką Gostynią zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5900S, ul. Świerczynieckiej w Bieruniu. 

Istniejący obiekt, ze względu na zły stan techniczny- uszkodzony podczas powodzi w maju 2010 r. zostanie rozebrany a w jego miejsce zostanie wykonany nowy obiekt. Parametry techniczne i użytkowe zostały przyjęte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Droga powiatowa nr 5900S jest istniejącą drogą, a przebudowa mostu nie zmieni jej lokalizacji w stosunku do stanu istniejącego. 

Projekt przewiduje: 
• rozbiórkę istniejącego mostu nad rzeką Gostynią, w ciągu drogi powiatowej nr 5900S, ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, 
• budowę nowego mostu nad rzeką Gostynią, w ciągu drogi powiatowej nr 5900S, ul. Świerczynieckiej w Bieruniu, 
• przebudowę drogi na dojazdach do mostu, 
• budowę odwodnienia mostu, 
• remont umocnienia koryta rzeki Gostynia w km 9 +180, na długości odcinka rzeki 30 m powyżej i 20 m poniżej mostu, 
• przebudowę sieci niskiego napięcia. 

Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu VII. Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl 


 

Kalendarz inwestycji

 

 

 

08-11-2010 Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
09-06-2011 Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
20-06-2011 Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 122/Bi/2011 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu 
22-07-2011 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
18-08-2011 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
13-09-2011 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2434/77/IV/2011 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
23-09-2011 Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Odbudowę mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu. Wybrano ofertę firmy: Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów 
27-09-2011 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 27 września 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-003/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu: 3 365 700,23 zł, wartość dofinansowania: 3 365 700, 22 zł.
29-09-2011 Podpisanie umowy z Firmą Mosty Chrzanów Sp. z o. o. ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu 
29-09-2011 Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
14-12-2011 Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu

  


 

Realizacja


W okresie 05.12.2011r. ­­– 02.01.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu : robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych; wytyczenia obiektu mostowego; mechanicznego ścinania drzew z karczowaniem pni oraz krzaków; usunięcia warstwy ziemi urodzajnej;  rozebrania nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych; rozebrania podbudowy z kruszywa; rozebrania nawierzchni z asfaltu lanego; rozebrania krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;  frezowania nawierzchni ; robót ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi; oznakowania miejsca robót; pompowania wody; pali dużych średnic; ogrodzenia terenu budowy; rozebrania podpór; rozebrania ustroju nośnego; rozebrania betonu oraz balustrady, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, pokrycia dachowego; mechanicznego rozebrania umocowania skarp i koryta rzeki; demontażu  krawężników.

W okresie 03.01.2012r. – 23.01.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: pali dużych; montażu zbrojenia podpór słupowych i przyczółek oraz próbnych obciążeń pali.

W okresie 24.01.2012 r. – 29.02.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu:  koszy z siatki stalowej; montażu zbrojenia prętami płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników.

W okresie 01.03.2012 r. – 30.03.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu : betonowania przy użyciu pompy na samochodzie; deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej.

W okresie 31.03.2012 r. – 31.05.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu :  zasypania wykopów fundamentowych podłużnych, rowów, wykopów; betonowania przy użyciu pompy na samochodzie; deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej; rusztowania; deskowania płytami inwentaryzowanymi i sklejką ustroju nośnego.

W okresie 01.06.2012 r. – 29.06.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu : montażu zbrojenia prętami płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników; ułożenia mostowych elementów dylatacji szczelnej oraz ułożenia  elementów stalowych.

W okresie 30.06.2012 r. – 31.07.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu :  montażu zbrojenia prętami; wiercenia otworów w żelbecie; osadzenia  w gotowych otworach łączników w krawężniku; betonowania  przy użyciu pompy na samochodzie; izolacji  z papy zgrzewalnej; elementów odwodnienia ustrojów niosących – wpusty wraz z systemem odwadniającym; montażu krawężników na prostej.

W okresie 01.08.2012 r. – 31.08.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu : montażu zbrojenia; wiercenia otworów w żelbecie; betonowaniu przy użyciu pompy na samochodzie; deskowania płytami inwentaryzowanymi i sklejką; izolacji z papy zgrzewalnej; uszczelnienia taśmą bitumiczną; montażu drenażu płyty pomostu; ułożenia mostowych elementów dylatacji; montażu krawężników; montażu barier ochronnych stalowych; montażu rur z PCW.

W okresie 01.09.2012 r. – 28.09.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu : ułożenia krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych; betonowania przy użyciu pompy na samochodzie; deskowania tradycyjnego;  ławy fundamentowej betonowej; gruntowania  podłoży betonowych; wykonania  nawierzchni bitumicznej modyfikowanej polimerami; ścieku przykrawężnikowego ułożeniu balustrady; schodów na skarpach nasypów; dwukrotnym malowaniu betonu oraz montażu znaków pomiarowych na obiektach mostowych.

W okresie 29.09.2012 r. – 08.11.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: odwodnienia korpusu drogowego; podbudowy; nawierzchni jezdni z mieszanek żwirowych, mineralno-bitumicznych; humusowania skarp z obsianiem; izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych; humusowaniu skarp.

W okresie 09.11.2012 r. – 20.11.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych; chodnika z kostki brukowej betonowej; oznakowania poziomego oraz pionowego jezdni; nawierzchni z mieszanki asfaltu lanego, z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych; elastycznej masy uszczelniającej; barier ochronnych; podsypki cementowo-piaskowej; bruku; schodów na skarpach nasypów; próbnego obciążenia mostu.

W okresie 21.11.2012 r. – 30.11.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: przebudowy sieci energetycznej N.N.; humusowania skarp z obsianiem; koszy z siatki stalowej; izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej; balustrady; podsypki cementowo-piaskowej; montażu poręczy mostowych.

W dniu 30.11.2012 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Odbudowa mostu nad rzeką Gostynią w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu.

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

 Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31