unia-projekt


Głównym celem projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu jest przywrócenie kluczowej infrastruktury zniszczonej przez powódź. Dzięki jego realizacji podniesie się także jakość życia mieszkańców Powiatu bieruńsko-Lędzińskiego. Służyć temu mają przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy funkcjonalności drogi. Ponadto projekt służy modernizacji układu komunikacyjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla dogodnego transportu i komunikacji, zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 

Założenia Inwestycji

 

27-04-2012 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 13.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy w ramach projektu pn.: Modernizacja Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Wykonawcą robót budowlanych została Firma DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice. 

Projekt przewiduje wykonanie: 
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej; 
• chodników z kostki brukowej; 
• odwodnienia jezdni; 
• zjazdów w pasie drogowym; 
• zabezpieczenia fragmentów sieci teletechnicznej; 
• zabezpieczenia sieci energetycznej; 
• zabezpieczenia framgmentów przyłączy wodociągowych; 
• utwardzenie poboczy. 

Projekt realizowany jest w ramach: Priorytetu VII. Transport Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl 

 

 

Kalendarz inwestycji

 

 

07-09-2007 Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej ;na potrzeby remontu drogi powiatowej S5900 ul. Świerczynieckiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”
09-08-2010 Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 113/Bi/2010 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5900S ul. Świerczynieckiej w Bieruniu
16-06-2011 Podpisanie umowy na uzupełnienie studium wykonalności dla projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
06-07-2011 Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego zgłoszenia robót budowlanych: decyzji Przebudowa drogi powiatowej nr 8020S, ul. Lokalna w Bieruniu 
22-07-2011 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
18-08-2011 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
13-09-2011 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2434/77/IV/2011 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
21-09-2011 Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Modernizację ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu ofertę firmy: Firma DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
27-09-2011 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 27 września 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-001/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 113/Bi/2010 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu: 3 068 115,44 zł, wartość dofinansowania: 2 999 888,57 zł.
07-10-2011 Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
07-10-2011 Podpisanie umowy z Firmą DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu
30-01-2012 Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu

  

REALIZACJA

W okresie 13.10.2011 r. – 30.03.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: robót ziemnych; kanalizacji oraz zabezpieczenia sieci przy kanalizacji.

W okresie 01.04.2012 r. – 10.04.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: organizacji ruchu na czas budowy; robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych; zabezpieczenia kabli teletechnicznych, elektrycznych, sieci wodociągowej i gazowej oraz na ułożenia nawierzchni chodnika.

W okresie 10.04.2012 r. – 30.04.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: organizacji ruchu na czas budowy; robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych; ułożenia nawierzchni chodnika; robót ziemnych kanalizacyjnych oraz na częściowym wykonaniu kanalizacji.

W okresie 01.05.2012 r. – 31.05.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: organizacji ruchu na czas budowy; robót przygotowawczych, rozbiórkowych i   ziemnych; ułożenia nawierzchni chodnika oraz jezdni, a także robót  wykończeniowych.

W okresie 01.06.2012 r. – 30.06.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: organizacji ruchu na czas budowy; robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych; ułożenia nawierzchni chodnika oraz jezdni, a także wykonaniu robót wykończeniowych.

W okresie 01.07.2012 r. – 31.07.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające m.in. na częściowym wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wykończeniowych oraz utwardzenia poboczy.

W okresie 01.08.2012 r. – 30.09.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni jezdni.

W okresie 01.10.2012 r. – 29.10.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni jezdni oraz utwardzeniu poboczy.

W okresie 30.10.2012 r. – 30.11.2012 r. wykonano roboty budowlane polegające na: demontażu obiektów kontenerowych; ułożeniu nawierzchni jezdni; oznakowaniu docelowym oraz utwardzeniu poboczy.

W dniu 30.11.2012 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu.

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTUKalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31