unia-projekt

Głównym celem projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu jest modernizacja polegająca na odbudowie zniszczonych w czasie powodzi w 2010 r. dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte oraz ul. Mielęckiego w Bieruniu. Służyć temu mają przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy funkcjonalności drogi. Ponadto projekt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl
 

Założenia Inwestycji

16-11-2011 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 13.10.2011 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice.

Przedmiotem projektu jest modernizacja polegająca na odbudowie dróg powiatowych ul. Patriotów i Bohaterów Westerplatte (5926S) oraz Mielęckiego (5927S) w Bieruniu. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.

Projekt przewiduje wykonanie: 
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej;
• przebudowa ciągu pieszego na odcinku 543 m;
• zjazdów indywidualnych znajdujących się w pasie drogowym;
• zatok autobusowych;
• remont odwodnienia. 

Łączna długość modernizowanych dróg wynosi 1.949,94 m, szerokość dróg waha się między 3,00 a 6,00 m. Drogi ul. Patriotów i ul. Bohaterów Westerplatte to drogi klasy „L” (lokalna) o kategorii ruchu KR2 oraz prędkości projektowej 50 km/h.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl 

 


 

Kalendarz inwestycji

 

Data Temat
16-11-2010 Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji drogi powiatowej 5926S ul. Patriotów i Bohaterów Westerplatte w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów”
23-05-2011 Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 101/Bi/2011 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu 
16-06-2011 Podpisanie umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu 
22-07-2011 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
18-08-2011 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu 
13-09-2011 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2434/77/IV/2011 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
21-09-2011 Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Modernizację ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice 
27-09-2011 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 27 września 2011 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-004/11-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”. Całkowita wartość projektu: 1 972 350,19 zł, wartość dofinansowania: 1 972 350,19 zł.
07-10-2011 Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40 – 145 Katowice na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu
07-10-2011 Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o. o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu 
30-01-2012 Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu 

  


 

Realizacja

 

W okresie 02.01.2012 r. – 29.02.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na częściowym wykonaniu :  organizacji ruchu na czas budowy na ul. Mielęckiego; oznakowania docelowego na ul. Westerplatte i ul. Patriotów;  robót przygotowawczych i rozbiórkowych, ziemnych, oraz odwodnienia na ul. Patriotów.

W okresie  01.03.2012r. – 15.03.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na częściowym wykonaniu:  robót przygotowawczych i rozbiórkowych oraz odwodnienia na ul. Westerplatte; robót przygotowawczych i rozbiórkowych, ziemnych,  ułożenia krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni,  chodników i wjazdów oraz zieleni na ul. Patriotów.

W okresie 16.03.2012r. – 31.05.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na częściowym wykonaniu:  robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, nawierzchni jezdni, przebudowie oraz zabezpieczeniu sieci telekomunikacyjnych na ul. Mielęckiego;  robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów na ul. Westerplatte; robót przygotowawczych i rozbiórkowych, odwodnienia, nawierzchni jezdni oraz części pobocza na ul. Patriotów.

 Okresie 01.06.2012r. – 30.06.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym  wykonaniu : organizacji ruchu na czas budowy, robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni jezdni, chodnika +zatok autobusowych na ul. Mielęckiego; robót przygotowawczych, ziemnych kanalizacyjnych, nawierzchni jezdni na ul. Westerplatte; nawierzchni jezdni na ul. Patriotów.

W okresie 01.07.2012r. – 31.07.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym  wykonaniu:  robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni jezdni oraz zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej na ul. Mielęckiego.

W okresie 01.08.2012r. – 30.08.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym  wykonaniu: nawierzchni jezdni, zabezpieczenia sieci wodociągowej na ul. Mielęckiego, robót ziemnych kanalizacyjnych, oznakowania  docelowego na ul. Westerplatte; oznakowania docelowego na ul. Patriotów

W okresie 01.09.2012r. – 28.09.2012r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  nawierzchni jezdni oraz zabezpieczenia sieci wodociągowej na ul. Mielęckiego oraz robót ziemnych kanalizacyjnych.

W okresie 29.09.2012r. – 26.10.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchni jezdni chodnika i zatok, oznakowania docelowego, zabezpieczenia sieci wodociągowej na ul. Mielęckiego oraz kanalizacji.

W okresie 27.10.2012 r. – 22.11.2012 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na częściowym wykonaniu: robót ziemnych, nawierzchni jezdni, oznakowaniu docelowym na ul. Mielęckiego; oznakowania docelowego na ul. Westerplatte; oznakowaniu docelowym na ul. Patriotów oraz kanalizacji

W dniu 30.11.2012 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Modernizacja  ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte i Mielęckiego w Bieruniu.

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTUKalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31