unia-projektGłównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika jest przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej w zakresie przebudowy chodnika i zjazdów indywidualnych w pasie drogowym. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl


 

KALENDARZ INWESTYCJI

Data

Temat

 
06-05-2014 Podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika
07-05-2014 Zgłoszenie robót z dnia 07.05.2014 r. w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika
23-05-2014 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika"
15-07-2014 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1304/349/IV/2014 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
24-07-2014 Wszczęcie procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika
29-08-2014 Podpisanie umowy z Firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PROTI-PLUS" Giza Robert,  ul. Dębowa 6/4, 44-160 Rudziniec na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika.
29-08-2014 Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika.
29-08-2014 Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny, ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika.  
03-09-2014 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 3 września 2014 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-003/14-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową". Całkowita wartość projektu: 152 789,98 zł, wartość dofinansowania: 129 871,48 zł

  

Realizacja inwestycji

W okresie 02.09.2014 r. ­­– 31.10.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót rozbiórkowych, obrzeży, chodnika, robót przygotowawczych, krawężników, zjazdów w pasie drogowym zlokalizowanych w ciągu chodnika oraz odwodnienia.

 

W dniu 14.11.2014 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika.

 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

 

 

 

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31