unia-projekt

Głównym celem projektu pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” jest modernizacja układu komunikacyjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla dogodnego transportu i komunikacji. Służyć temu mają przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy funkcjonalności drogi. Ponadto projekt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl 


Założenia Inwestycji

29-09-2010 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

W dniu 11.08.2010 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice, natomiast nadzór inwestorski realizowany jest przez firmę PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec
Wartość robót budowlanych wynosi 2.307.270,25 zł (brutto)
Nadzór inwestorski wyniesie 17.080,00 zł (brutto)
Przedmiotem projektu jest remont odcinka drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.
Projekt przewiduje wykonanie:
• remontu istniejącej nawierzchni ul. Lędzińskiej;
• modernizację ciągu pieszego na całym przebiegu ul. Lędzińskiej o łącznej długości 2.425,00 m;
• wjazdów indywidualnych znajdujących się w pasie drogowym, stanowiących część chodnika wzdłuż drogi;
• z kostki betonowej zatok autobusowych;
• remont odwodnienia.
Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 1.697,59 m, szerokość drogi waha się między 6,00 a 7,00 m. Jest to droga klasy „G” (główna) o kategorii ruchu KR3 oraz prędkości projektowej 50 km/h.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl 

 


 

Kalendarz inwestycji

 

Data

Temat

25-10-2004

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

07-05-2008

Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

04-06-2008

Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek projektu pn. Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

31-03-2010

Została wydana przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na przebudowę drogi realizowanej w ramach inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

19-04-2010

Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów

24-06-2010

Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice 

09-07-2010

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1727/392/III/2010 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania

09-08-2010

Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40 – 301 Katowice na wykonanie Remontu drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

09-08-2010

Podpisano umowę z firmą PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

07-09-2010

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 07.09.2010 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-120/08-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

 

 


 

Realizacja

Dnia 11.08.2010 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Remont drogi powiatowej 5909S ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” zgodnie z protokołem przekazania placu budowy.
W okresie 11.08.2010 r. – 31.10.2010 r. wykonano roboty polegające m.in. na rozebraniu: krawężników betonowych, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych; wyprofilowano i zagęszczono podłoże; wykonano podbudowę chodników o gr. 15 cm; ułożono krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej oraz nawierzchnię chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto w ramach promocji Projektu zamontowano dwie tablice informacyjno – pamiątkowe oraz wykonano baner informacyjno - pamiątkowy.
W okresie 01.11.2010 r. – 30.11.2010 r. wykonano roboty, których zakres obejmował: rozebranie krawężników, ław pod krawężniki oraz chodników z płyt betonowych, podbudowy chodników i wjazdów do posesji; frezowanie nawierzchni bitumicznej; demontaż studzienek ściekowych; wykonanie podbudowy dla zatok autobusowych i chodników; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej; ułożenie nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej; wykonanie studzienek ściekowych  500 mm oraz przyłącza wodociągowego z rur PVC.
W okresie 03-01-2011 r. – 28-02-2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: rozebraniu chodników z płyt betonowych oraz podbudowy z kruszywa; wyprofilowano i zagęszczono podłoże, wykonano koryta mechanicznie, wykonano podbudowę chodników o gr. 15 cm; ułożono krawężniki i obrzeża betonowe na ławie betonowej oraz nawierzchnię chodników i zatok autobusowych. 
W okresie 01.03.2011 r. – 31.03.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: rozebranie krawężników, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych oraz chodników z płyt betonowych, podbudowy chodników i wjazdów do posesji; demontaż studzienek ściekowych, wykonanie studzienek ściekowych  500 mm, przyłącza wodociągowego z rur PVC oraz wykonanie regulacji pionowej studzienek, podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej; wykonanie podbudowy dla zatok autobusowych, chodników oraz wjazdów do posesji; ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej; ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej.
W okresie 01.04.2011 r. – 28.04.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: rozebranie chodników z płyt betonowych oraz frezowanie nawierzchni; zagęszczenie oraz profilowanie podłoża; wykonanie podbudowy chodników, ułożenie obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej.
W okresie 29.04.2011 r. – 26.05.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: rozebraniu krawężników, ław pod krawężniki, obrzeży trawnikowych, chodników z płyt betonowych, nawierzchni z kostki betonowej oraz rozebraniu nawierzchni jezdni; wykonaniu podbudowy zatok autobusowych, chodnika oraz wjazdów do posesji; ułożeniu krawężników na ławie betonowej, obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika, wjazdów do posesji oraz zatok autobusowych, ułożenie nawierzchni jezdni; wykonaniu studzienek ściekowych oraz przyłącza wodociągowego; wykonaniu robót wykończeniowych polegających m.in. na humusowaniu z obsianiem oraz plantowaniu skarp; wprowadzono docelową organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome nawierzchni jezdni).
W dniu 17 czerwca 2011 r. Komisja dokonała odbioru końcowego robót wykonanych dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej 5909S, ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 

 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

 

 Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31