ul. Podmiejska

Głównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów” była m.in.: przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej w zakresie przebudowy nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów i chodnika, budowa elementów odwodnienia, zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 


KALENDARZ INWESTYCJI

  Data Temat
31-07-2014 Zgłoszenie robót z dnia 31.07.2014 r. w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
19-08-2014 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
08-09-2014 Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice
15-09-2014 Podpisanie umowy z Firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
15-09-2014 Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
01-07-2015 Podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
13-07-2015 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
17-11-2015 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2184/77/V/2015 z dnia 17.11.2015 r. zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
14-12-2015 Podpisanie umowy z Firmą Produkcyjno-Handlowo-Usługową „KRUPIŃSCY II” Spółka Jawna, ul. Buczka 2B, 41-300 Dąbrowa Górnicza na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”
14-01-2016 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 14 stycznia 2016 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-002/15-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową".
   
   

 Realizacja inwestycji

W okresie 15.09.2014 r. ­­– 03.11.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych, zabezpieczeń i regulacji, odwodnienia, krawężników i obrzeży, chodnika, dojścia do furtek, zjazdów z kostki brukowej, jezdni, poboczy, zieleni, a także wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego.

W dniu 17.11.2014 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5915S, ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”.

 ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU     


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31