Ul. Hołdunowska

Głównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” była przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, przebudowy skrzyżowań, obustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej, wydzielenie w ramach istniejącego pasa drogowego trzeciego pasa ruchu, remontu zjazdów indywidualnych i dojść do istniejących posesji, przebudowy fragmentów istniejącej kanalizacji, przebudowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy kolidującej sieci energetycznej oraz oznakowania poziomego i pionowego. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl


KALENDARZ INWESTYCJI

Data Temat
20-03-2015 Zgłoszenie robót z dnia 20.03.2014 r. w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
21-03-2014 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
08-04-2014 Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW  ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice
14-04-2014 Podpisanie umowy z Firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW  ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
14-04-2014 Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
01-07-2015 Podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
13-07-2015 Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
20-10-2015 Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1997/71/V/2015 z dnia 20.10.2015 r. zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania
23-11-2015 Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 23 listopada 2015 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-003/15-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową". Całkowita wartość projektu: 1 991 041,80 zł, wartość dofinansowania: 1 692 385,53 zł.
24-11-2015 Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny, ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”
   
   
   

 Realizacja inwestycji

W okresie 15.04.2014 r. ­­– 31.05.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót ziemnych, zabezpieczających, rozbiórkowych i ziemnych, krawężników i obrzeży, montażu kanalizacji deszczowej, linii kablowych, a także na wykonaniu sygnalizacji świetlnej.

W okresie 01.06.2014 r. ­­– 30.06.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: nawierzchni chodnika i zjazdów, jezdni, robót ziemnych, montażu kanalizacji deszczowej, linii kablowych, a także na wykonaniu sygnalizacji świetlnej.

W okresie 01.07.2014 r. ­­– 14.08.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: krawężników i obrzeży, nawierzchni chodnika i zjazdów, jezdni, zieleni, montażu kanalizacji deszczowej, regulacji studzienek, oznakowaniu, a także na wykonaniu sygnalizacji świetlnej.

W dniu 29.08.2014 r. komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 5909S, ul. Hołdunowskiej w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

 ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU     


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31