unia-projekt

 

Głównym celem projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” jest modernizacja układu komunikacyjnego powiatu bieruńsko-lędzińskiego dla dogodnego transportu i komunikacji. Służyć temu mają przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne zmierzające do poprawy funkcjonalności drogi.
Ponadto projekt ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na drodze oraz polepszeniu komfortu jazdy.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 

Założenia Inwestycji.

W dniu 11.08.2010 r. Powiat Bieruńsko-Lędziński przekazał wykonawcy plac budowy i rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót budowlanych zostało konsorcjum firm:
1.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice (lider konsorcjum),
2.JKM Sp. z o.o. ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin.Wartość robót budowlanych wynosi 2.301.811,06 zł (brutto)
Nadzór inwestorski wyniesie 19.199,99 zł (brutto)
Przedmiotem projektu jest modernizacja odcinka drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana w technologii tak zwanych „cichych asfaltów”. Technologia ta pozwoli na znaczne zmniejszenie hałasu wywoływanego przez ruch pojazdów.
Projekt przewiduje wykonanie:
• poszerzeń jezdni z 5,5 m do 6,0 m;
• 4 zatok autobusowych;
• nowej nawierzchni asfaltowej po uprzednim sfrezowaniu starej;
• odwodnienia jezdni (kanalizacja deszczowa) o długości
1.348,60 m;
• chodników z kostki brukowej o szer. 2,0 m i długości 1.348,60 m;
• rozwiązanie skrzyżowania ul. Barwnej z ul. Krętą;
• zabezpieczenie sieci energetycznej;
• przebudowa słupa energetycznego;
• zabezpieczenie fragmentów przyłączy wodociągowych przebiegających pod drogą,
Długość modernizowanej drogi wynosi 1.348,60 m, a szerokość drogi 6,00 m. Jest to droga klasy „Z” (zbiorcza) o kategorii ruchu KR3.

Projekt realizowany jest w ramach:
Priorytetu VII. Transport
Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej www.rpo.silesia-region.pl

 

Kalendarz inwestycji

Data

Temat

26-07-2006

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

07-05-2008

Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

04-11-2009

Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek projektu pn. Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

29-06-2010

Została wydana przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

05-07-2010

Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

09-07-2010

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1312/382/III/2010 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania

02-08-2010

Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na Modernizację drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.
Wybrano konsorcjum firm:
1. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z .o.o., ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice
2. JKM Sp. z o.o., ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin

11-08-2010

Podpisano umowę z konsorcjum firm:
1.Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z .o.o., ul. Miedziana 5, 40 – 321 Katowice
2.JKM Sp. z o.o., ul. Wolności 276, 41 – 500 Będzin na wykonanie Modernizacji drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”

11-08-2010

Podpisano umowę z firmą PROKOM Molicka Beata ul. Spółdzielcza 2, 41 – 200 Sosnowiec na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

29-09-2010

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 29.09.2010 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-060/09-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1. „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”

 

Realizacja

Dnia 11.08.2010 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” zgodnie z protokołem przekazania placu budowy.

W okresie 11.08.2010 r. – 30.09.2010 r. wykonano roboty polegające m.in. na: demontażu i montażu nowego słupa linii napowietrznej; ułożeniu kanalizacji deszczowej – studnia rewizyjna; wykonano studzienki deszczowe śr. 500, kanały z rur PVC (śr. 200, śr. 250, śr. 315, śr. 400); dokonano wycinki drzew wraz z karczowaniem pni; wykonano roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu nawierzchni bitumicznej, podbudowy bitumicznej gr. 7 cm, podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 18 cm; dokonano zagęszczenia nasypów oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża; zabezpieczono sieć wodociągową (śr. 160, śr. 140); wykonano podbudowę dla zatoki autobusowej, chodników, wjazdów, poszerzeń jezdni; ułożono krawężniki i obrzeża na ławie betonowej.

W okresie 01.10.2010 r. – 30.11.2010 r. wykonano roboty z zakresu robót rozbiórkowych w ramach, których wykonano m.in: rozebranie nawierzchni i podbudowy bitumicznej, nawierzchni z kostki betonowej, podbudowy z kruszywa kamiennego; profilowanie i zagęszczanie podłoża; zabezpieczenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych; zabezpieczenie sieci wodociągowej; podbudowa zatoki autobusowej, podbudowa z kruszywa naturalnego, podbudowa jezdni; krawężniki betonowe układane na ławie z betonu; nawierzchnia z kostki betonowej zatoki autobusowej, nawierzchnia jezdni i poszerzeń; montaż wiaty przystankowej; roboty wykończeniowe. Ponadto w ramach promocji Projektu zamontowano dwie tablice informacyjno – pamiątkowe oraz wykonano baner informacyjno - pamiątkowy.

W okresie 01.12.2010 r. – 28.02.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: wykonaniu studni rewizyjnych (śr. 1000, 1200), wykonaniu studzienki ściekowej o śr. 500 mm, ułożeniu kanałów z rur PVC (śr. 200, śr. 250, śr. 315, śr. 400), wywierceniu otworów w rurach techniką diamentową, uszczelniono otwory w studniach; dokonano zagęszczenia nasypów oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonano podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa łamanego, wykonano krawężniki betonowe i obrzeża betonowe układane na ławie z betonu, wykonano nawierzchnię chodnika wjazdów z kostki betonowej; ułożono nawierzchnię jezdni i poszerzeń.

W okresie od 01.03.2011 r. – 31.03.2011 r. wykonano roboty z zakresu nawierzchni jezdni i poszerzeń w ramach, których wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Ponadto w ramach promocji Projektu wykonano plakaty oraz ulotki informacyjne.

W okresie od 01.04.2011 r. – 29.04.2011 r. wykonano roboty, których zakres obejmował m.in.: ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej, wykonanie podbudowy jezdni oraz poszerzeń; wykonanie oznakowania poziomego nawierzchni jezdni.

W okresie od 01.05.2011 r. – 31.05.2011 r. wykonano roboty polegające m.in. na: wykonaniu studzienek ściekowych (śr. 500 mm) oraz kanałów rurowych o śr. 200 mm; zagęszczeniu nasypów; wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni dla zatok autobusowych chodników oraz jezdni.

W okresie od 01.06.2011 r. – 30.06.2011 r. wykonano roboty polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy, zabezpieczeniu sieci wodociągowej, wykonaniu nawierzchni zatok autobusowych, chodnika i peronów zatok autobusowych, jezdni i poszerzeń, wykonaniu przepustów pod zjazdami, oznakowaniu docelowym, robotach wykończeniowych oraz wywozie ziemi i gruzu. Ponadto została wykonana kanalizacja deszczowa.

 

W dniu 30.06.2011 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn: Modernizacja drogi powiatowej 5900S ul. Barwnej w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów”.

 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU

 

 

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31