unia-projekt


Głównym celem projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika jest przebudowa uszkodzonej drogi powiatowej wraz z budową i przebudową chodnika. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na osiągnięcie długofalowych, ekonomiczno-społecznych celów pośrednich: zwiększenie spójności komunikacyjnej Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego, zwiększenie mobilności mieszkańców Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz zwiększenie atrakcyjności Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego jako miejsca zamieszkania i inwestowania. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stornie internetowej  www.rpo.silesia-region.pl 

 


 

KALENDARZ INWESTYCJI

 

Data

Temat

   

27-04-2014

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy chodnika wzdłuż ul. Bijasowickiej w Bieruniu w km od 1+855 do 2+393

11-01-2013

Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 5/Bi/2013 o pozwoleniu na budowę w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

06-05-2014

Podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

07-05-2014

Zgłoszenie robót z dnia 07.05.2014 w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

20-05-2014

Wydanie przez Starostę Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego decyzji nr 85/Bi/2014 o przeniesieniu pozwolenia na budowę w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

23-05-2014

Złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika  

29-05-2014

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

07-07-2014

Rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika. Wybrano ofertę firmy: SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

15-07-2014

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1304/349/IV/2014 zakwalifikował przedmiotowy projekt do dofinansowania

29-09-2014

Podpisanie umowy z Firmą SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika

29-08-2014

Podpisanie umowy z firmą PIECHBUD Józef Piechula ul. Wieżowa 34, 43-173 Łaziska Górne na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika

29-08-2014

Podpisanie umowy z Firmą GŁOŚNY Marian Głośny, ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów na wykonanie wraz z montażem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika

03-09-2014

Powiat Bieruńsko-Lędziński (beneficjent) podpisał umowę z dnia 3 września 2014 r. o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.07.01.02-00-002/14-00 z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII "Transport", Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową". Całkowita wartość projektu: 816 394,97 zł, wartość dofinansowania: 693 935,72 zł

 

Realizacja inwestycji

 

W okresie 08.09.2014 r. ­­– 30.09.2014 r. zrealizowano drogowe roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, robót ziemnych. Ponadto została wykonana część robót kanalizacyjnych (roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, studnie chłonne oraz drenaż).

 

W okresie 01.10.2014 r. ­­– 31.10.2014 r. zrealizowano drogowe roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych, ziemnych, krawężników, obrzeży i ścieku, chodnika. Ponadto została wykonana część robót kanalizacyjnych (roboty ziemne, kanalizacja deszczowa, studnie chłonne oraz drenaż).

 

W okresie 01.11.2014 r. ­­– 14.11.2014 r. zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu: robót ziemnych, krawężników, obrzeży i ścieku, chodnika, zjazdów w pasie drogowym zlokalizowanych w ciągu chodnika, oznakowania pionowego i poziomego, zieleńców, jezdni, naprawy fragmentów chodnika. Ponadto wykonano również kanalizację deszczową, studnie chłonne i drenaż.

 

W dniu 28.11.2014 r. Komisja dokonała odbioru robót wykonanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika.

 

 

 

ZAKOŃCZONO RZECZOWĄ REALIZACJĘ PROJEKTU 

 

 

 


Kalendarium

MARZEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu)
  • Posiedzenie Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej
6
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego
7
  • Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju
8
9
10
11
12
13
14
15
  • Nagrody Starosty Bieruńsko- Lędzińskiego w dziedzinie kultury CLEMENS AD'2017
  • XLIX sesja Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego V kadencji (Część I)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31