Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego rozpoczęła drugą kadencję. Podczas pierwszego posiedzenia wręczone zostały nominacje członkom Rady, wybrano jej przewodniczącego oraz przyjęto regulamin na lata 2019-2022. Radna Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Krystyna Cuber (Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin) została wiceprzewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z 14 osób i jest organem opiniodawczym i doradczym Marszałka Województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych. Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych oraz sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Materiał video https://www.youtube.com/watch?v=TsEyMVTP0wA

59720328_194702831504528_138233801594634240_o.jpg  sl.jpg  60093498_194702814837863_1733262515049070592_n.jpg 

Żródło: https://slaskie.pl/content/powolano-rade-pozytku-publicznego