1 marca 2019 r. odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestniczyło w niej 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu terytorialnego woj. śląskiego.

Na sesji dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany na pięcioletnią kadencję Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, który do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku. Do Zarządu Związku obecnej ósmej kadencji został wybrany Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz.

W XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów gościnnie uczestniczyli: Andrzej Płonka - Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski oraz Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zgromadzenie Ogólne Związku przedyskutowało i przyjęło jedenaście stanowisk dotyczących istotnych dla regionu oraz samorządu lokalnego kwestii:
1) ws.organizacji i finansowania systemu oświaty;
2) ws. systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych;
3) ws. niezwłocznego wyjaśnienia sytuacji prawnej samorządów oraz przedsiębiorstw komunalnych jako odbiorców energii;
4) ws. stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
5) ws. finansowania działań mających na celu likwidację niskiej emisji;
6) ws. wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych;
7) ws. prowadzenia polityki mieszkaniowej po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
8) ws. propozycji ujęcia w sprawozdawczości jst środków finansowych łożonych przez samorządy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej na te zadania;
9) ws. potrzeby zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych;
10) ws. zasad i trybu przeprowadzania budżetu obywatelskiego po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym;
11) ws. zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.

Ważnym tematem poruszonym podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego była kwestia systematycznego naruszania stabilności finansowej samorządów lokalnych. Wskazano, że na przestrzeni ostatnich lat na gminy i powiaty nakładane są coraz większe obowiązki, bez zagwarantowania niezbędnych do ich wykonania środków finansowych. Dlatego też zgromadzenie delegaci w przyjętym stanowisku w tej sprawie zaapelowali do Rządu o podjęcie z odpowiednim wyprzedzeniem poważnej debaty na temat systemowych rozwiązań dotyczących finansów samorządów terytorialnych.


2.jpg 

Beznazwy-1.jpg 
3.jpg   
       

Zdjęcia: archiwum ŚZGiP
Mat. na podstawie komunikatu prasowego


Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31