Starosta informuje:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności.
Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć wyłącznie grunty zabudowane budynkami jedno lub wielorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi, garażami i innymi budynkami, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych, czyli takie, które służą mieszkańcom tych budynków. W budynkach wielorodzinnych co najmniej połowę liczby lokali muszą stanowić lokale mieszkalne.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oznacza, że właściciele budynków jednorodzinnych lub lokali w budynkach wielorodzinnych będący dotychczas użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność np. Skarbu Państwa stali się właścicielami tych nieruchomości.

Przekształcenie nie dotyczy nieruchomości, na których, oprócz budynków, o których mowa wyżej znajdują się inne budynki, takie jak: budynki handlowe, budynki usługowe, itp.

W takim przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następuje z dniem założenia księgi wieczystej dla nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, po jej uprzednim wydzieleniu z gruntu niespełniającego definicji gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, albo wyłączenia z istniejącej księgi wieczystej gruntu niespełniającego tej definicji.

Powyższe oznacza, że prawo użytkowania wieczystego opisanego wyżej gruntu nie przekształciło się w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. i nie przekształci się do chwili, w której część gruntu wykorzystywanego na inne cele niż mieszkaniowe nie zostanie geodezyjnie wydzielona i nie zostanie dla niej założona nowa księga wieczysta lub, gdy dla geodezyjnie wydzielonej części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe nie zostanie założona księga wieczysta.

W związku z przekształceniem przestaje istnieć obowiązek wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. W ich miejsce wprowadzone zostały roczne opłaty przekształceniowe. Opłaty te będą wnoszone przez okres 20 lat od przekształcenia w wysokości równej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Od zasady tej istnieje jednak wyjątek. W przypadku, gdy w stosunku do danej nieruchomości miała miejsce aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, a jej zmiana została rozłożona na okres 3 lat, wysokość rocznej opłaty przekształceniowej będzie równa wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku po aktualizacji.

Roczne opłaty przekształceniowe winny być wnoszone w terminie do 31 marca każdego roku, przy czym opłata za rok 2019 podlega zapłacie do 29 lutego 2020 r.

W przypadku, gdy do przekształcenia nie doszło z dniem 1 stycznia 2019 r. (konieczność urządzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości niespełniających warunków przekształcenia) obowiązuje nadal roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego, która winna być wnoszona do 31 marca każdego roku.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie przekształcenia, w zakresie gruntów stanowiących dotychczas własność Skarbu Państwa, jest zaświadczenie wydane przez starostę. Zaświadczenie to starosta wyda z urzędu i prześle zainteresowanym osobom w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Zaświadczenie może być również wydane na pisemny wniosek, w terminie 4 miesięcy od jego złożenia. Zaświadczenie może być również wydane w terminie 30 dni na wniosek uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej związanej z obrotem lokalem mieszkalnym. W przypadku wydania zaświadczenia na wniosek pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

Zaświadczenie zawiera informacje dotyczące gruntu będącego przedmiotem przekształcenia, informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie jej wnoszenia, a także informację o możliwości wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wnoszenia, w tym o możliwych do uzyskania bonifikatach.

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej można skorzystać z bonifikaty. Jej wysokość uzależniona jest od czasu, w którym zaineresowany wystąpi z wnioskiem o jej zastosowanie. Gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie (2019 r.) jej wysokość wynosi 60 %. W każdym następnym roku wysokość bonifikaty maleje o 10 %, by w szóstym roku po przekształceniu osiągnąć wartość 10 %. 

Wystąpienie o przyznanie bonifikaty możliwe jest dopiero po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Po otrzymaniu wniosku starosta poinformuje pisemnie wnioskodawcę o wysokości opłaty jednorazowej i wysokości zastosowanej bonifikaty.

W przypadku, gdy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostanie przesłane zainteresowanym po 31 grudnia 2019 r. będą mogli zgłosić chęć wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem 60 % bonifikaty w terminie do 1 lutego 2020 r. 60 % bonifikata będzie im przysługiwać jeżeli wniosą opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r.

Co ma więc robić osoba, która objęta została przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności?
Jeżeli nieruchomość będąca dotychczas w jej użytkowaniu wieczystym spełnia opisane wyżej warunki przekształcenia, czyli jest zabudowana na cele mieszkaniowe, nie znajdują się na niej budynki wyłączające przekształcenie itp. nie musi robić nic. Powinna cierpliwie czekać na wydanie i przesłanie jej zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie.

Natomiast jeżeli na nieruchomości, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, znajdują się  budynki niesłużące celom mieszkaniowym (handlowe, usługowe, itp.) należy podjąć czynności zmierzające do geodezyjnego wydzielenia części nieruchomości wykorzystywanej na cele inne niż mieszkaniowe i założenia dla wydzielonej części nowej księgi wieczystej. ■WGiGN

ukoėne_a6dd3.JPG


Kalendarium

MAJ 2019

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31