Zdecydowaną większością głosów (12 – za, przy 3 – przeciw, 1 – wstrzymującym się i 1 radnym nie biorącym udziału w głosowaniu), przy pełnym, 17-osobowym składzie członków rady, Rada Powiatu udzieliła 18 maja Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.   

Rada Powiatu podjęła tę uchwałę po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacją o stanie mienia powiatu oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Warto wyjaśnić, że absolutorium samorządowe, charakteryzuje się tym, że powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu. W polskim prawie, w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego od dawna ukształtował się pogląd, że absolutorium dotyczy wykonania budżetu, a nie odnosi się do całokształtu działalności  Zarządu Powiatu. Dlatego Rada Powiatu nie może wykorzystywać absolutorium do oceny całokształtu działalności Zarządu Powiatu.

     Ocena Zarządu Powiatu w innych aspektach jego działalności powinna odbywać się poza procedurą absolutoryjną. Konsekwencją przyjęcia takiej zasady jest, że jedynie negatywna ocena wykonania budżetu (dezaprobata dla działalności organu wykonawczego w tym zakresie) umożliwia nieudzielenie absolutorium.

Głosowania nad absolutorium nie można utożsamiać z głosowaniem nad odwołaniem Zarządu Powiatu, to jest starosty, jego zastępców, nieetatowych członków zarządu.

Jednak udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium nie zwania od odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej, jeżeli po akcie absolutoryjnym zostaną ujawnione przypadki naruszeń zasad gospodarki finansowej powodujące szkodę dla budżetu. ■

 

 

 

 


Kalendarium

LIPIEC 2018

PN
WT
ŚR
CZ
PT
SO
ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31